Η PRO EUROPA ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ

Η επιστροφή του «φίλου»

1.   2.   

 

Επιστολή-ντοκουμέντο


Δημοσιεύουμε αυτούσια μια από τις επιστολές της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας προς την «Pro Europa». Οι διαπιστώσεις του κ. Πυλαρινού είναι συντριπτικές για τον τρόπο που «αξιοποιεί» τα χρήματα της Εκκλησίας η εταιρεία που ίδρυσε ο κ. Δρακόπουλος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εν Αθήναις τη 05-10-2001

Αριθμ. Πρωτ. 3089/771 

Προς την Εταιρείαν «ΠΡΟ ΕΟΥΡΟΠΑ»

ΘΕΜΑ: «Απάντησις εις την από 14-09-2001 επιστολήν Σας»

Κύριοι,

Εις απάντησιν της από 14-09-2001 επιστολής Σας, έχομεν τα ακόλουθα:

1.α) Λυπούμεθα διότι χαρακτηρίζετε το ύφος της επιστολής μας ως ανάρμοστον. Το ύφος της υπ' αριθμ. 2526/22-08-2001 επιστολής είναι καθαρώς υπηρεσιακόν και ουχί επιτιμητικόν. Εξάλλου Σεις μας αναγκάσατε να την αποστείλωμεν, όταν διεπιστώσαμεν μετά εν έτος, ότι, ενώ Σας έχουν καταβληθή χρήματα δι' ένα σκοπόν (Τιμολόγια υπ' αριθμ. 84-85), Σεις όχι μόνον δεν εξεπληρώσατε τον σκοπόν αυτόν, αλλά και δεν μας ενημερώσατε περί τούτου.

β) Το ότι δεν ανταπεκρίθητε είς την υποχρέωσίν Σας αυτήν προκύπτει αμέσως από την υπό ημερομηνίαν 14-09-2001 επιστολήν σας, εις την οποίαν ουδέν περί του αντιθέτου αναφέρετε.

2. Τα Τιμολόγιά σας 94 και 97/2000 δεν Σας επληρώσαμεν, διότι η εκκλησιαστική Υπηρεσία, η οποία ως αρμοδία χειρίζεται τα θέματα του Διαδικτύου, μας εγνώρισε τα ακόλουθα:

α) Εις το υπ' αριθμ. 94/26-10-2000 Τιμολόγιον η χρέωσις αφορά εις την στοιχειοθεσίαν, τας μακέτας, την σελιδοποίησιν (layout) και τεχνικήν επιμέλειαν του κειμένου «ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ» του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, το οποίον έχει δημοσιευθή εις την Μυριόβιβλον του Οίκου Ecclesia. Το σύνολον των σελίδων, ως προκύπτει εκ του ελέγχου της Ιστοσελίδος της Εκκλησίας, είναι 76. Η συνολική χρέωσις ανέρχεται εις το ποσόν των 1.050.000 δρχ. συν ΦΠΑ. Εκάστη δηλαδή σελίς χρεώνεται με ποσόν 5.965 δρχ.

Αν ληφθή υπ' όψιν:

i. η συνεχής μέχρι τότε συνεργασία μετά της εταιρείας σας,

ii. η ανάθεσις της στοιχειοθεσίας και διορθώσεως των κειμένων υπό του Κλάδου Εκδόσεων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., εις την τιμήν των 800 δρχ. ανά σελίδα,

iii. ότι ο τεχνικός κ. Παναγιώτης Αδάμ έχει αναλάβει την τεχνικήν επιμέλειαν και δημοσίευσιν κειμένων εις τας ιστοσελίδας της Εκκλησίας, αντί του ποσού των 250.000 δρχ. μηνιαίως, η τιμή της χρεώσεως κρίνεται υπερβολική.

Παρατηρείται επίσης, ότι εις την 1ην σελίδα του δημοσιευθέντος κειμένου, η οποία επισυνάπτεται εις το Τιμολόγιον, υπάρχει εις τας σημειώσεις του τίτλου η ακόλουθος φράσις: «...Το κείμενο δακτυλογράφησε η δούλη του Θεού Ευφροσύνη». Πρόκειται περί της Ευφροσύνης Μέσκου, μητρός του Ιερομονάχου π. Αρσενίου Μέσκου, η οποία ανήκει εις τους συνεργάτας της Εκκλησίας και προσέφερε το στοιχειοθετηθέν κείμενον άνευ αμοιβής.

β) Εις το υπ' αριθμ. 97/27-11-2000 Τιμολόγιον, η χρέωσις αφορά εις την μεταφραστικήν πρόνοιαν και στοιχειοθεσίαν των κειμένων Il Filioque (18 σελ.), Stages in the historical course of the Greek Church (σελ. 14) και Fotis Contoglou and the modern Greek Painting (σελ. 10), τα οποία έχουν δημοσιευθή εις την Μυριόβιβλον του Οίκου Ecclesia. Το σύνολον των μεταφρασθεισών σελίδων είναι 42. Η συνολική χρέωσις ανέρχεται εις το ποσόν των 579.661 δρχ. συν ΦΠΑ. Εκάστη δηλαδή σελίς χρεώνεται με το ποσόν των 13.801 δρχ. Η τιμή χρεώσεως κατόπιν ερεύνης της αγοράς, και λαμβανομένων υπ' όψιν των τεχνικών χαρακτηριστικών, κρίνεται υπερβολική.

Σημειούται δε, ότι η μετάφρασις των κειμένων 1) Il Filioque, και 2) Stages in the historical course of the Greek Church, εγένετο αντιστοίχως υπό των Chiaranz Pietro (υπό το ψευδώνυμον Mario Rossi) και Αικατερίνης Νικολοπούλου, άνευ αμοιβής.

3. Οπως γνωρίζετε, το ενοίκιον Audio, το οποίον αναφέρεται εις το υπ' αριθμ. 99/2000 Υμέτερον Τιμολόγιον, κατεβάλομεν ήδη, ημείς προς την εταιρείαν «FORTHNET» και συνεπώς ουδεμία υφίσταται υποχρέωσίς μας απέναντι Υμών.

Τα ανωτέρω δεν Σας είχομεν γνωρίσει διά να μη δημιουργήσωμεν προβλήματα και νομίζομεν ότι η συμπεριφορά μας αύτη δηλοί την ευγένειαν του ήθους και του ύφους μας. Δυστυχώς, όμως, εξαναγκαζόμεθα να Σας τα γράψωμεν, μετά τα όσα αναφέρετε εις την τελευταίαν επιστολήν Σας.

Εν πάση περιπτώσει, εφ' όσον κατ' ουσίαν, εις την από 14-09-2001 επιστολήν Σας, ομολογείτε ότι δεν έχετε τακτοποιήσει τας υποχρεώσεις δι' ας επληρώθητε με τα υπ' αριθμ. 84 καί 85 Τιμολόγιά Σας, παρακαλούμεν και πάλιν όπως μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 2001 ενεργήσητε συμφώνως προς τα όσα Σας εζητήσαμεν με το υπ' αριθμ. 2526/28-08-2001 έγγραφόν μας.

Ο Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ

«Εποπτεία» (1976-1994). Περιοδικό πού ίδρυσε ο Παναγιώτης Δρακόπουλος και η σύζυγός του Ζηνοβία. Πήρε διάφορες μορφές, από «θεωρητικό-φιλοσοφικό» μέχρι και απλά «πληροφοριακό δελτίο». Η προβληματική και η στράτευση στα ιδεώδη του ακροδεξιού φιλελευθερισμού παρέμειναν ωστόσο σταθερές.

«Το θινκ τανκ του κ. Χριστόδουλου» («Κ.Ε.», 21/1/2001). Το πρώτο ρεπορτάζ του «Ιού» για τη δραστηριότητα του Παναγιώτη Δρακόπουλου από την εποχή της «Εποπτείας» μέχρι την «Pro Europa». Περιλαμβάνονται στοιχεία για τη δράση και τις απόψεις του αμφιλεγόμενου μυστικοσυμβούλου του κ. Χριστόδουλου. 

«Σκάνδαλο κάτω από τα ράσα» («Κ.Ε.», 28/1/2001). Το δεύτερο ρεπορτάζ του «Ιού» για την «Pro Europa» και τον κ. Δρακόπουλο. Περιλαμβάνεται η κατηγορηματική δήλωση της επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ, ότι δεν έχει καμιά σχέση με την εταιρεία.

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος «Παιδίον έστησεν εν μέσω ημών» (17/5/1999). Ομιλία στο χορηγικό δείπνο της «Pro Europa» για το πρόγραμμα «Αγαπώ τα παιδιά». Η επίσημη στήριξη του προκαθημένου της Εκκλησίας στην οργάνωση του Παναγιώτη Δρακόπουλου και η πρόσκληση για οικονομική βοήθεια.

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος «Το πρόγραμμα αγαπώ τα παιδιά». Στην ομιλία αυτή ο κ. Χριστόδουλος επαινεί την «Pro Europa» ως οργάνωση με Διοικούσα Επιτροπή «αποτελούμενη από ιδιαιτέρως έγκριτες προσωπικότητες της κοινωνίας μας». Επίσης, σημειώνει ότι η Εκκλησία «συμπαρίσταται και στηρίζει το πρόγραμμα και τον φορέα του, την «Pro Europa», διότι το έργο είναι μεγάλης, είναι καθοριστικής σημασίας για όλους μας».

ΔΕΙΤΕ

http://www.ecclesia.gr
. Ο δικτυακός τόπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίο δημιούργησε η «Pro Europa» και ο κ. Δρακόπουλος με ανάθεση του αρχιεπισκόπου. Στο τμήμα «Μυριόβιβλος» δεσπόζει ο ίδιος.
 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΙΟΥ"

Επιστολή του Σωτήρη Τζούμα (2/6/2002)

Απάντηση του "Ιού" στον κ. Τζούμα (2/6/2002)

 

(Ελευθεροτυπία, 19/5/2002)

 

www.iospress.gr                                  ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ